Doggy AB integritetspolicy

Som medlem/deltagare i tävling/vid kontakt med Doggy ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi vår integritetspolicy från och med den 25 maj 2018. GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på. Det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är i kontakt med Doggy AB av olika anledningar. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Ta gärna del av de uppdaterade villkoren här nedan.

1. Information om hantering av personuppgifter

Doggy AB värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Doggy AB är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.doggyab.se.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

Doggy AB med org nr 556055-5129 är ansvarig för dina personuppgifter. Vi är inte skyldiga att ha ett dataskyddsbiträde, så alla frågor om vår användning av dina personuppgifter lämnas till kontaktuppgifterna nedan.

Epost: dataprotection@doggy.se
Telefonväxel: 0322-61 78 00

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. Hos oss är den personliga integriteten viktig för alla och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som är i kontakt med oss alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Doggy AB?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund och vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag eller annan författning och avtal.

De personuppgifter som lämnas in till Doggy – beroende på ärende – kan vara:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Ärenderelaterad information
  • Information till kundtjänst
  • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger
  • Innehåll/bilder som du själv publicerar på våra sociala medier, så kallat användargenererat innehåll

För mer specifik information om hantering av personuppgifter, se punkt 4.

4. Varför behandlar Doggy AB dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Doggy AB, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund och lagringstid som anges nedan:

a) Skyldigheter enligt lag: Ändamål för användningen av dina uppgifter: 
För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Lagring och lagringstid:
Uppgifterna sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

b) Medlemskap: Ändamål för användningen av dina uppgifter: 
För att kunna administrera ditt medlemskap i någon av våra uppfödar- och medlemsklubbar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap och administrera ev medlemsförmåner.

Lagring och lagringstid:
Som medlem sparar företaget relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskap, så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter utan dröjsmål, dock senast 1 månad efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv under 3 år i följd kommer vi att radera ditt medlemskap och därmed ta bort alla personuppgifter om dig. Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Doggy kan du alltid avregistrera dig från utskick.

c) Kundtjänstärenden: Ändamål för användningen av dina uppgifter: 
För att kunna hantera kundtjänstärenden tas personuppgifter in såsom ärenderelaterad information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Det är företagets berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och uppföljande frågor om ärendet. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning.

Lagring och lagringstid:
Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende/reklamation sparas tills det avslutas.

d) Tävlingar/event: Ändamål för användningen av dina uppgifter: 
För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event.

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events, till exempel bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

Lagring och lagringstid:
Uppgifter som samlas in lagras tills tävlingen/eventet är slutfört.

e) Generell marknadsföring: Ändamål för användningen av dina uppgifter: 
För att kunna skicka generell marknadsföring (såsom utskick av broschyrer eller erbjudanden) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Vår lagliga grund för detta ändamål är:
Doggy kan komma att behandla dina personuppgifter som samlas in via kontakter med oss för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

Lagring och lagringstid:
Uppgifter som samlas in lagras under en lagringstid av 36 månader. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick.

5. Lagring och lagringstid

På Doggy sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga (se punkt 4) för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information som samlas in efter samtycke:
Om du varken är kund eller medlem i någon av våra klubbar, men till exempel besöker Doggys hemsidor eller vid andra tillfällen där det blir aktuellt, kommer Doggy AB inhämta samtycke från dig innan vi gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke sparar vi så länge informationen är relevant, men raderar historisk information löpande från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast.

6. När vi kan komma att dela dina uppgifter

Doggy delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. Doggy lämnar i sig inte personuppgifter till ett land utanför EU/EES men i de fall sådant sker via personuppgiftsbiträden sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal och enligt gällande lagstiftning.

7. Säkerhet för dina personuppgifter

På Doggy AB säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Doggy AB hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder, medlemmar och deltagare i tävlingar.

8. Dina rättigheter för din information

Doggy AB garanterar att följa den rådande lagstiftningen gällande behandling av dina personuppgifter i form av personuppgiftsansvarig. Du har enligt 15 § i GDPR rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 17 § i GDPR begära återkallelse av samtycke och/eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Genom lag kan du fråga oss vilken information vi har om dig och du kan be oss att rätta till den om den är felaktig. Du kan också begära att den raderas och du kan be oss att ge dig en kopia av informationen.

Du kan också fråga oss om att sluta använda din information. Det enklaste sättet att göra detta är att kontakta oss genom kontaktuppgifterna ovan i punkt 2.

9. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du har ett klagomål om vår användning av din information kan du vända dig till Doggy AB på ovan angivna kontaktuppgifter.

Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.